Изменения при уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ в сила от 1 април 2017 г. (и подаване на нови уведомления за ВСИЧКИ тр. дог.)

Изменения при уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ в сила от 1 април 2017 г. (и подаване на нови уведомления за ВСИЧКИ тр. дог.)

В Държавен вестник бр. 23, от дата 17.3.2017 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

От 1 април 2017 г. в уведомленията по чл.62 от КТ в ново поле ще се декларира код по ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици) на населеното място, в което е работното място на лицето. Уведомление ще се подава и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (изключение са командировките). Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще се попълва код „00000“.

Важно! В срок до 30 октомври 2017 г. всеки работодател трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

Гласувай за тази страница в Българския ТОП www.elenkov.net