Нови правила и нова декларация – образец чл. 62а, ал. 2, т. 2 при публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията

Нови правила и нова декларация – образец чл. 62а, ал. 2, т. 2 при публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1) обнародвана в ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020г. е предвидена промяна в разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 , т. 2 и т. 3 от същата.

С новата промяна отпада изискването за микро, малки и средни предприятия да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността, като: покана за свикване на общо събрание, протокол от проведено общо събрание и други.

Доказателство за приемането на годишния финансов отчет и годишният доклад за дейността е декларация по чл. 62а, ал. 2, т.2 от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ.

Образец на декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 може да свалите от ТУК.

За големи предприятия и предприятия от обществен интерес се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Срокът за публикуване на отчетите за 2019 г. в Търговски регистър е удължен с 3 месеца заради извънредното положение в страната, причинено от коронавирус, и е до 30 септември 2020 г.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: