Годишна декларация за доходи от 2020 г. на физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Годишна декларация за доходи от 2020 г. на физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Във връзка с подаването на годишната декларация по чл. 50 за доходи на физически лица, получени през 2020 г. и възможността, предоставена от НАП за ползването на 5% отстъпка върху дължимия данък при електронно подаване чрез ПИК код или електронен подпис /КЕП/, Счетоводна къща Еделвайс Ви информира, чe крайният срок за ползването на тази отстъпка е до 31 март 2021 г.

Официално днес НАП обяви, че началото на месец март се очаква по да се обработят получените справки, подадени от Вашите работодатели и при Вас автоматично да се попълни тази информация в декларацията, но не забравяйте, че Вие трябва да направите проверка и да допълните и/или коригирате, ако липсва информация или е неправилна, и сте решили сами да я подадете. За деклариране на неверни данни се носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Отбележете, че също така за не малка част от доходите (например: доходи от възнаграждения за положен личен труд), НАП не предоставя автоматично попълнени данни.

За да се възползвате от отстъпката от 5% е необходимо да са изпълнени едновременно и трите условия: 1) подадена е декларацията по електронен път и 2) е подадена в срок до 31 март и 3) физическото лице няма задължения към държавата към момента на подаването – в сл. 31.03.2021 г.

За целта са необходими Справки за изплатени суми от всички места, от където Вие като физическо лице сте получили доходи. Тези справки работодателите ги издават до 14 дни – при поискване от Ваша страна:

Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:

1. доходи от трудови правоотношения;

2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;

3. доходи от друга стопанска дейност /граждански договори/;

4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

5. доходи от прехвърляне на права или имущество (пример: продажба на апартамент);

6. (изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г.) доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон

Забележка: Когато сте работили само по трудов договор и нямате други доходи – тази декларация не се подава. Но когато сте работили по трудов договор и граждански договор/и е необходимо да съберете Справки за изплатени суми от всички работодатели, които да сравните в подадените данни от работодателите Ви при попълване на декларацията по чл. 50.

В случай, че нямате възможността да съберете и подадете декларация чл. 50 в срок до 31 март, няма да може да се възползвате от отстъпката 5% върху дължимия данък. Крайният срок за подаване на декларация чл. 50 без отстъпка е – 5 май 2021 г. (тъй като тази година 30 април съвпада с Великденските празници).

В случай на допълнителни въпроси и съдействие при попълване на годишната декларация за физическо лице, моля свържете се с нас.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: